Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów między Sprzedawcą a Klientem.

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca ­ MajsterMarket­TW, Łukasz Wnęk, Mędrzechów 9, 33­-221 Mędrzechów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 871­162­57­50, REGON: 120712012, kontakt: e­mail: majstermarket@gmail.com, telefon: 14 65 65 086,

2. Klient ­ osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia ­ przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego ­ w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,

3. Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez hurt24.com pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi,

4. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.hurt24.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty Sprzedawcy, 

5. Dzień roboczy ­ dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),

6. Cennik ­ spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,

7. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

8. Formularz Zamówienia ­ usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów,

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość ora skorzystania przez Klientów ze sklepu internetowego hurt24.com, dostępnego pod adresem internetowym www.hurt24.com

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego hurt24.com:

a) dostęp do sieci Internet,

b) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

• Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub

• Chrome – wersja 17 i późniejsze lub

• MSIE ­ wersja 7 i późniejsze lub

• Opera – wersja 11 i późniejsze lub

• Safari – wersja 5 i późniejsze

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są Produkty wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.hurt24.com za pomocą sieci Internet. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

2. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka.

5. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e­mail do Sprzedawcy na adres: shop@hurt24.com lub też telefonicznie pod numerem telefonu (14) 65 65 086.

6. Klient w ramach serwisu www.hurt24.com może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:

a) w ramach akcji promocyjnych,

b) w ramach indywidualnych ustaleń,

c) w ramach konkursów organizowanych przez www.hurt24.com.

VI. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przed wydaniem towaru w formie:

przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez PKO B.P. płatności autoryzowanej za pośrednictwem serwisu PayU,

b) w momencie odbioru towaru:

gotówką/kartą w przypadku odbioru towaru przez Klienta we własnym zakresie ze sklepu Hurt24, za pobraniem (gotówką), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.

3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy www.hurt24.com umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.hurt24.com kierowane przez Hurt24 do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.hurt24.com.

VIII. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zapewnia możliwość osobistego odbioru zakupionego Produktu w punkcie odbioru: Hurt24, ul. leśna 68A, 33­210 Olesno w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Do osobistego odbioru Produktu odpowiednie zastosowanie mają postanowienia paragrafu IX pkt 2.14 – 2.15

3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i wynosi:

a) 1­2 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności Dostępność w magazynie

b) 3­7 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności Dostępność 3­7 dni

4. Sprzedawca zastrzegą, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Przy łączonym zakupie produktów z różną dostępnością czas wysyłki kompletnego zamówienia będzie odpowiadał najdłuższemu podanemu terminowi lub zostanie ustalony indywidualnie.

6. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez płatność PayU.

7. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e­mail.

8. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

9. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.

10. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.

IX. REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. ­ Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1. Gwarancja producenta

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

2. Gwarancja Hurt24

2.1. Hurt24 przyjmuje zgłoszenia usterek z tytułu gwarancji dla następujących marek:

• Yato

• Power Up

• Vorel

• Sthor

• Flo

• Fala

• Lund

2.2. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, zgodnie z ust.

2.5 poniżej. Dla wygody naszych klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji.

2.3. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma bez użycia formularza, o którym mowa w punkcie 2.2, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:

2.3.1. Dane kontaktowe klienta:

a) imię i nazwisko,

b) adres odbioru/dostawy urządzenia,

c) telefon kontaktowy,

d) e­mail kontaktowy,

2.3.2. Dane reklamowanego produktu:

a) Producent,

b) Model ew. indeks produktu,

c) Numer seryjny,

2.3.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,

2.3.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,

2.3.5. Data wydania towaru.

2.4. Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.

2.5. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone do Hurt24:

• osobiście

• drogą elektroniczną na adres majstermarket@gmail.com

• listownie na adres Hurt24 ul. leśna 68A, 33­210 Olesno z dopiskiem: „Zgłoszenie gwarancyjne”

2.6. Dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Produkty są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej z Hurt24 firmy kurierskiej.

2.7. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Hurt24 kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

2.8. Klient po otrzymaniu informacji od Hurt24 o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu..

2.9. Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Hurt24 Zalecamy zapakowanie produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

2.10. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Hurt24 produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych marek wymienionych w punkcie 2.1, naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki i dostarczenia urządzenia do serwisu Hurt24

2.11. Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie

2.12. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej) , Hurt24 wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

2.13. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt

2.13, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

2.14. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Hurt24 naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

3. Rękojmia

3.1. Hurt24 przyjmuje zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym (www.hurt24.com)

3.2. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

3.3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia 

3.4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 3.7 poniżej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi.

3.5. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:

3.5.1. Dane kontaktowe Klienta:

a) imię i nazwisko

b) adres odbioru/dostawy urządzenia

c) telefon kontaktowy

d) e­mail kontaktowy

3.5.2. Dane reklamowanego produktu:

a) Producent

b) Model, ew. indeks produktu

c) Numer seryjny

3.5.3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.

3.5.4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.

3.5.5. Roszczenie Klienta.

3.6. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).

3.7. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Hurt24:

• osobiście

• drogą elektroniczną na adres majstermarket@gmail.com

• listownie na adres Hurt24 ul. leśna 68A, 33­210 Olesno z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi

3.8. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z Hurt24 firmy kurierskiej.

3.9. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Hurt24 kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

3.10. Klient po otrzymaniu informacji od Hurt24 o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.

3.11. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Hurt24 Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

3.12. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Hurt24 reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

3.13. Hurt24 ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

3.14. Jeżeli Hurt24 nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni ­ uważa się, że uznała je za uzasadnione.

3.15. W przypadku uznania przez Hurt24 roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:

a) polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez Hurt24 na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez Hurt24 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Hurt24 zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej. Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

d) polegającego na odstąpieniu od umowy, Hurt24 zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

• gdy wada jest nieistotna

3.16. Dla przypadków opisanych w pkt 3.15 a) i b) produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

3.17. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

3.18. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

3.19. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości .5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Hurt24 naliczanej za każdy miesiąc przechowania .

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz dostępny na stronach www.hurt24.com. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),
informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest: Majster Market TW – Łukasz Wnęk, adres:
Mędrzechów 9, 33-221 Mędrzechów, NIP 8711625750 , Regon 120712012.
Dane do kontaktu: tel.: 14 65 65 086, e-mail: majstermarket@gmail.com

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu zawarcia i
wykonania umowy, w tym przykładowo do: zapewnienia obsługi transakcji zawieranych
poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem http://hurt24.com/ oraz za pośrednictwem
internetowych platform handlowych i ogłoszeniowych jak np.: Allegro – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b) RODO.


Administrator przetwarza dane osobowe również jeśli jest to niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust.
1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora są: dochodzenie roszczeń
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, marketing bezpośredni własnych
produktów i usług, ochrona dóbr osobistych Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa
danych i mienia Administratora oraz jego pracowników, klientów i kontrahentów, zapobieganie
oszustwom.


Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane są gdy jest to niezbędne do wypełnenia prawnego
obowiązku ciążącego na Administratorze, np. dla celów podatkowych i rachunkowych –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy: RODO lub prawa polskiego, w
szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi:
informatyczne, kurierskie, księgowe, prawne.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy lub
świadczenia usługi, a następnie przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub
rozpatrywania reklamacji oraz okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego.


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przeniesienia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych
Osobowych, na zasadach i w trybie określonym w RODO.


Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem. Jednakże, podanie danych osobowych:
imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail i tel. kontaktowego przy każdej transakcji
jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie skutkowało będzie nie zawarciem umowy.
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.hurt24.com

2. Hurt24 nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

3. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich"

4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: majstermarket@gmail.com

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e­mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e­mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.


Copyright © 2015 MAJSTERMARKET. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: fabianowski-design.pl